Algemene voorwaarden

Artikel 1 Algemene bepalingen

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, voorstel en overeenkomst tussen De Zuiderse Fijnproever, hierna genoemd “Opdrachtnemer”, en een klant, hierna genoemd “Opdrachtgever”. Van deze voorwaarden kan worden afgeweken enkel en alleen wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk aanvaard zijn door beide partijen.

1.2 Onder Opdrachtgever wordt verstaan iedere rechts- of natuurlijke persoon die de Opdrachtnemer de opdracht geeft tot het organiseren van een evenement, een reservering te doen of een bestelling te plaatsen. Een deelnemer aan de open kookworkshop wordt ook Opdrachtgever genoemd. De opdrachtgever wordt ook Aanvrager genoemd totdat een overeenkomst tot stand is gekomen.

1.3. Onder evenement wordt verstaan een workshop koken, een wijntasting, een enogastronomische reis en dit alles in de ruimste zin van het woord.

1.4 Onder workshop wordt verstaan het verzorgen van een kookworkshop in de ruimste zin van het woord, op basis van een overeenkomst (bepaalde duur).

1.5 Onder wijntasting wordt verstaan het verzorgen van een wijnproeverij in de ruimste zin van het woord, op basis van een overeenkomst (bepaalde duur).

1.6 Onder enogastronomische reis wordt verstaan – het verzorgen van een reis naar Italië waarbij eten en drinken centraal staan in de ruimste zin van het woord, op basis van een overeenkomst (bepaalde duur).

1.7 Onder reservering wordt verstaan – het reserveren van o.a. locaties, materialen, e.a. in de ruimste zin van het woord in het kader van het evenement van de Opdrachtgever, waarvoor deze opdracht heeft gegeven aan de Opdrachtnemer, op basis van een overeenkomst.

1.8 Onder bestelling wordt verstaan – een overeenkomst waarbij Opdrachtgever bij de Opdrachtnemer een of andere vorm van catering bestelt.

1.9 Onder locatie wordt verstaan – de huiskameratelier, gelegen in de Ravenstraat 58 te 3000 Leuven. Indien meer dan 20 deelnemers wordt er uitgeweken naar een andere locatie of naar een door de Opdrachtgever opgegeven locatie, dit alles vastgelegd in een overeenkomst.

Artikel 2 – Werkingssfeer

2.1  De Opdrachtgever aanvaardt onderhavige algemene voorwaarden door het aangaan van een overeenkomst met de Opdrachtnemer of het deelnemen aan een workshop van de Opdrachtnemer.

2.2 Bij strijdigheid van deze voorwaarden met algemene voorwaarden van de Opdrachtgever prevaleren de voorwaarden van de Opdrachtnemer ten alle tijden tenzij de Opdrachtnemer en de Opdrachtgever schriftelijk anders zijn overeengekomen.

2.3 De Opdrachtnemer is alleen gebonden aan deze overeenkomst en/of wijzigingen daarvan en/of aanvullingen daarop, als ze die schriftelijk heeft geaccepteerd. 

Artikel 3 – Totstandkoming en inhoud overeenkomst

3.1 Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat de Opdrachtgever mondeling (ook telefonisch) of schriftelijk een aanbod van Opdrachtnemer aanvaardt. De Opdrachtgever ontvangt van de Opdrachtnemer een schriftelijke bevestiging van de overeenkomst.

3.2 Indien de Opdrachtnemer in overleg, bij gebleken belangstelling, al met de uitvoering / aanpassingen van een offerte is begonnen zonder dat een schriftelijke overeenkomst tot uitvoering tot stand komt, is de Aanvrager alle kosten ter voorbereiding verschuldigd. Hiermee worden o.a. de onderzoekskosten bedoeld ter verkrijging van meer informatie dan staat omschreven in de eerste vrijblijvende offerte, kosten van locatiebezichtigingen en gesprekken op locatie bij de aanvrager c.q. opdrachtnemer.

3.3 De persoon  (namens een rechtspersoon, opdrachtgever of leverancier; of een natuurlijke persoon) die een overeenkomst aangaat is hoofdelijk aansprakelijk voor alle verplichtingen die uit die overeenkomst voortvloeien.

3.4 De duur van een evenement (workshop,wijntasting, enogastronomische reis) wordt vastgesteld bij de overeenkomst.

3.5 Bij iedere overeenkomst wordt de minimale hoeveelheid deelnemers aangegeven opdat de kookworkshop/wijntasting/ enogastronomische reis of ander soort evenement zal doorgaan.

Artikel 4 – externe locatie – op verplaatsing

4.1 Er wordt naar een externe locatie gegaan:

4.1.1 Indien er meer dan 20 deelnemers zijn voor een evenement.

4.1.2  Indien de opdrachtgever zelf een externe locatie opgeeft.

4.1.3 Indien door onvoorziene omstandigheden de huiskamerlocatie niet beschikbaar is.

4.2. De huurprijs en eventuele andere kosten zoals o.a. materiaal, extra personeel worden altijd integraal doorgerekend aan de Opdrachtgever.

4.3. Een kmvergoeding van € 0,20 per km heen en terug en een verplaatsingskost van € 25,00 per begonnen half uur heen en terug worden aangerekend aan de opdrachtgever.

Artikel 5 – Opdrachtwijzigingen

5.1 Wijzigingen in de oorspronkelijke overeenkomst, door of namens de Opdrachtgever, die leiden tot kosten die niet in de opdrachtbevestiging zijn opgenomen, worden aan de Opdrachtgever op basis van nafacturatie in rekening gebracht.

5.2 # deelnemers wijzigen. De Opdrachtgever stuurt een email naar miranda@zuidersefijnproever.be met de mededeling van de desbetreffende wijziging.

5.3 Indien er minder deelnemers zullen zijn dan oorspronkelijk gereserveerd en vermeld in de overeenkomst, worden hiervoor kosten in rekening gebracht. Indien de wijziging tot 7 kalenderdagen voor het evenement is, dan is er een wijzigingskost van 50% van de deelnameprijs per mindere deelnemer. Gebeurt de wijziging in minder dan 7 kalenderdagen voor de aanvangsdatum van het evenement, dan bedraagt de wijzigingskost 100% per mindere deelnemer. Let wel: indien de groep minder dan 10 personen is, dan is de wijzigingskost per mindere deelnemer repectievelijk 50% en 100% van de totale deelnameprijs gedeeld door het # oorspronkelijke deelnemers.

5.4 Indien er extra deelnemers zullen deelnemen, dan moet de Opdrachtgever het zo snel mogelijk schriftelijk aan de Opdrachtnemer doorgeven. De deelnameprijs voor deze extra deelnemers wordt aangerekend in de saldofactuur. 

Artikel 6 – Prijs

6.1 Op verzoek van de Opdrachtgever doet de Opdrachtnemer een voorstel voor de workshop, wijntasting, enogastronomische reis of ander soort evenement waarvoor de Opdrachtgever interesse toont.

6.2 Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in euro en, tenzij anders vermeld, exclusief btw. Indien leverings-, reservatie-, huur-, administratieve of andere kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld.

6.3 De opgave van prijs slaat uitsluitend op hetgeen woordelijk in het voorstel wordt omschreven.

6.4 De Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om prijswijzigingen, die plaatsvinden tussen de opdrachtbevestiging en de uitvoering ervan, aan de Opdrachtgever door te berekenen.

6.5 De Opdrachtnemer is verplicht deze prijswijziging zo spoedig mogelijk aan de Opdrachtgever schriftelijk mede te delen.

Artikel 7 – Betalingsinfo en -modaliteiten

7.1 De betaling voor een workshop dan wel wijntasting, enogastronomische reis, of ander soort evenement, bestelling of reservatie dienen te geschieden voorafgaande aan het evenement, bestelling of reservatie op een door de opdrachtnemer aangegeven wijze.

7.2. Facturen worden toegestuurd via email naar de Opdrachtgever (contactpersoon) en naar de boekhouding van de Opdrachtgever (indien van toepassing).

7.3 Vóór het evenement ontvangt de Opdrachtgever een voorschotfactuur voor de deelnameprijs. Enkel ná betaling van deze factuur- én ten laatste 7 kalenderdagen vóór het evenement- is de reservering definitief. Bij niet-tijdige betaling wordt het recht voorbehouden om het evenement niet te laten doorgaan of de deelnemer(s) de toegang tot het evenement te weigeren.

7.4 Na het evenement ontvangt de Opdrachtgever een  saldofactuur met het openstaande bedrag van de deelnameprijs en alle extra’s zoals de verbruikte wijnen, bubbels, extra personeel, huurprijs locatie, kmvergoeding, verplaatsingskost e.a. .
7.5. Facturen zijn betaalbaar ten laatste binnen de 30 kalenderdagen na factuurdatummet uitzondering van de voorschotfactuur, die moet ten laatste 7 kalenderdagen voor het evenement betaald zijn.

7.6. Indien de Opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim en komen alle door de Opdrachtnemer gemaakte kosten ter verkrijging van het volledige verschuldigde bedrag voor rekening van de Opdrachtgever.

7.7 Bij niet-tijdige of gedeeltelijke betalingen worden er bovenop interesten aangerekend zoals bepaald in de ‘Wet betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand’ alsook een forfaitaire schadevergoeding van 10%, met een minimum van € 100,00 én een forfaitaire aanmaningskost van € 15,00 per verzonden aanmaning (zowel email als per post). De interest over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.

Artikel 8 – Aansprakelijkheid

8.1. De Opdrachtnemer kan niet aansprakelijk worden gesteld voor gebeurlijke ongevallen voor, tijdens of na het evenement.

8.2. De opdrachtnemer kan niet aansprakelijk worden gesteld voor ongevallen of incidenten die veroorzaakt worden door (een) andere deelnemer(s), de staat van de eigen of gehuurde locatie, of door het niet opvolgen van de gegeven instructies.

8.3. De Opdrachtnemer kan niet aansprakelijk worden gesteld voor incidenten ten gevolge van een voedselallergie of -intolerantie.

8.2 De Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat de Opdrachtnemer is uitgegaan van door of namens de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

8.4 Indien de opdrachtnemer aansprakelijk mocht zijn, dan is de aansprakelijkheid van de Opdrachtnemer in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van haar verzekeraar voor dat specifieke geval.

8.7 De Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor directe of indirecte schade, waaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie, of enige andere schade.

Artikel 9 – Annulering van de overeenkomst aangaande workshops, wijntastings, enogastronomische reizen, reservaties en bestellingen

9.1 Indien de Opdrachtgever een workshop / wijntasting/ enogastronomische reis, reservatie of bestelling na bevestiging annuleert, worden hiervoor annuleringskosten in rekening gebracht.

9.2. Bij annulering tot 7 kalenderdagen voor een van deze activiteiten, dan is er een annuleringskost van 50% van de totale deelnameprijs.

9.3 Gebeurt de annulering minder dan 7 kalenderdagen vóór de aanvangsdatum, dan bedraagt de annuleringskost 100%.

9.4 Ten alle tijden worden reeds gemaakte kosten in rekening gebracht, dit staat los van de annuleringskosten. Deze worden zo snel mogelijk door de Opdrachtnemer aan de Opdrachtgever meegedeeld en aangerekend.

Artikel 10. Overmacht

10.1 De Opdrachtnemer behoudt alle rechten om eenzijdig de activiteiten te annuleren om welke reden dan ook. Het is niet mogelijk om hiervoor kosten te rekenen vanuit de Opdrachtgever zijnde. De Opdrachtnemer brengt de Opdrachtgever zo snel mogelijk daarvan in kennis. De activiteit wordt dan in samenspraak verplaatst naar een andere datum. Samen zoeken we naar een oplossing.

10.2 Mochten er vanuit de overheid maatregelen komen waardoor een evenement niet kan doorgaan, wordt het uiteraard geannuleerd. En worden reeds betaalde voorschotten (of betalingen) minus de reeds gemaakte kosten zo snel mogelijk teruggestort. 

Artikel 11 – Intellectuele eigendom

De Opdrachtnemer behoudt zich ten allen tijde de rechten en bevoegdheden voor die haar toebehoren op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. De Opdrachtnemer heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan haar zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de Opdrachtgever ter kennis van derden wordt gebracht. 

Artikel 12 – Foto’s – video’s

Tijdens een activiteit kunnen er opnames worden gemaakt in opdracht van of door de Opdrachtnemer. Door deelname aan een activiteit geeft de Opdrachtgever en ook iedere deelnemer zijn/haar uitdrukkelijke akkoord daarvoor. Deze gemaakte foto’s, video’s en andere mogelijke opnames zijn eigendom van de Opdrachtnemer, die gebruikt kunnen worden voor commerciële doeleinden.

Artikel 13 – Klachten

Klachten betreffende de geleverde diensten en/of factuur dienen ten laatste op de 7de kalenderdag na factuurdatum per aangetekende schrijven te worden meegedeeld aan De Zuiderse Fijnproever – Ravenstraat 58 te 3000 Leuven. Elke klacht wordt grondig onderzocht en beantwoord. 

Artikel 14 ­– Geldigheid / niet-verzaking

14.1. Indien een bepaling van deze Algemene Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen in deze Algemene Voorwaarden aantasten.

14.2. Deze versie van de algemene voorwaarden vervangt alle voorgaande versies.

Artikel 15 – Toepasselijk recht

Voor alle geschillen is zonder uitzondering de Rechtbank te Leuven bevoegd en is het Belgische recht van toepassing.

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x